podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb prevádzkovateľ týmto poskytuje príslušné informácie podľa článkov 13 a 14 GDPR.

Prevádzkovateľ: HEBSED, s.r.o. so sídlom Fedinova 9, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 odd. Sro, vo vložke č.: 27014/B je obchodnou spoločnosťou s povolením na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:
adresa na zasielanie písomností:
HEBSED s.r.o., Fedinova 9, 851 01 Bratislava
telefonický kontakt: +421 2 43426424
emailový kontakt: info@prochirurgia.sk

Účely a právne základy spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb:

 1. klientov a zákonných zástupcov klientov
  1. za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  2. na právnom základe právnom základe článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinností prevádzkovateľa podľa
   1. Zákona č. 576/2004 Z.z. O zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
   2. Zákona č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov,
   3. Zákona č.578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   4. Zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a zmene zákona č.95/2002 Z. z. o poisťovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   5. Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
   6. Zákona č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom systéme,
   7. Zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov;
 2. klientov a zákonných zástupcov klientov
  1. za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  2. na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy na základe Zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti;
 3. osôb vstupujúcich do prevádzkových priestorov prevádzkovateľa kamerovým systémom
  1. za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania, kriminality, ochrany majetku, života alebo zdravia prevádzkovateľa a tretích strán v prevádzke prevádzkovateľa a jeho bezprostrednej blízkosti
  2. na právnom základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem prevádzkovateľa na ochrane verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovaní kriminality, ochrane majetku, života alebo zdravia prevádzkovateľa a tretích strán v prevádzke prevádzkovateľa a jeho bezprostrednej blízkosti.

Kategórie dotknutých osobných údajov:

 1. bežné osobné údaje podľa článku 6 GDPR;
 2. osobitná kategória osobných údajov podľa článku 9 GDPR.

Kategórie príjemcov osobných údajov: zdravotná poisťovňa, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národné centrum zdravotníckych informácií, lekári pripravujúci posudky a odborné stanoviská, spoločnosti poskytujúce služby mimosúdneho vymáhania pohľadávok, spoločnosti poskytujúce poštové a súvisiace služby, spoločnosti poskytujúce služby správy a uloženia dokumentov a dát, ich skartovania a likvidácie, zálohovania a obnovy dát, policajné orgány a orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, poskytovatelia IT služieb.

Prenos osobných údajov do tretích krajín: prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje podľa bodov 1. a 2. vyššie sú spracúvané po dobu v zmysle ustanovenia § 22 Zákona č. 576/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov O zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov; osobné údaje podľa bodu 3. – kamerový záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky likviduje v informačnom systéme v lehote 72hodín odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.

Profilovanie: Prevádzkovateľ nevykonáva profilovanie dotknutých osôb.

Práva dotknutej osoby:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,
 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 3. právo výmazu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 6. právo na prenosnosť osobných údajov,
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,
 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Vyššie uvedené práva má dotknutá osoba v rozsahu podľa článkov 15 až 21 a článku 77 GDPR Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o ústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Informácie o zdroji osobných údajov: osobné údaje týkajúce sa dotknutej osoby (zákonného zástupcu) boli získané z nasledovného zdroja: klient, zákonný zástupca klienta, zdravotná poisťovňa, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Národné centrum zdravotníckych informácií, orgány činné v trestnom konaní, súdne orgány, osoby vstupujúcej do prevádzkových priestorov prevádzkovateľa.